جلسات

جلسه اول : پنج شنبه – 2 بهمن 1399
مصوبات جلسه : صورتجلسه انجمن گیاهان دارویی شهرستان سراب
در تاریخ 2 / 11 / 99 روز پنج شنبه در حضور مدعوین محترم جلسه ای تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1 – آقای علیانسب موقتا به مدت 6 ماه مسئولیت انجمن را جهت سامان دهی امورات و راه اندازی اولیه بپذیرند تا دراولین فرصت مناسب ، شخص توانمند و کارا ادامه کارها را بر عهده گیرند.
2 – محل دائمی انجمن ، تا داشتن محل و دفتر دائمی در ساختمان پزشکان ، طبقه 2 واحد 3 ، انتخاب گردید.
3 – نسبت به راه اندازی سایت انجمن اقدامات لازم صورت گیرد.
4 – در جلسه بعدی نسبت به تعیین مدیران کمیته های تخصصی اقدام گردد.

حاضرین جلسه :
1 – آقای نوازی
2 – آقای بیغم
3 – آقای جهان افروز
4 – آقای مصطفوی
5 – آقای علیانسب
غایبین جلسه :
1 – آقای کرامتی
2 – آقای مبارکی
3 – آقای مرتضوی
4 – آقای مقصودی
عضو جدید: آقای حیدرزاده
جلسه دوم : پنج شنبه – 9 بهمن 1399

تازه ترین ها